تبلیغات
مطالعات ارتباطی - جهانی شدن و ارتباطات
 
مطالعات ارتباطی
سه شنبه 27 فروردین 1392 :: نویسنده : میثم خاکپور
با توجه به ویژگیهای رسانه های نوین كه دارای قابلیتهای گسترده ای از جمله به اشتراك گذاری اطلاعات، ارتباطات آنلاین و ....هستند ما را با جامعه ای مواجه می كنند كه تحت تأثیر این نحولات شكل گرفته است كه مهمترین ویژگی آن ارتباط شبكه ای است. جامعه ای كه این نوع ارتباط در آن برقرار است عبارتست از: : « جامعه ای که روابط خود را به شکل فزاینده ای در شبکه های رسانه ای سامان می دهد، شبکه هایی که بتدریج جایگزین ارتباط رو در رو می شود یا آنها را تکمیل می کنند» (مهدیزاده، 1389: 318). 
حال وقتی با دید کلان تری به موضوع بنگریم، جامعه ای که با بهره گیری از ارتباطات نوین باعث بوجود آمدن شکل جدیدتری از ارتباط شده، خود تحت تأثیر رویکرد کلان تری یعنی جهانی شدن است که ارتباطات یکی از موتورهای محرکه آن است. در این بخش تلاش می شود تا با ارائه تعریفی از جهانی شدن، سه فرآیند ارتباطی مهم که به پیشبرد و توسعه جهانی شدن کمک کرده بپردازیم.

1)       تعریف جهانی شدن:

با توجه به چند وجهی بودن این فرآیند، تعاریف متنوعی از آن عرضه شده بعنوان نمونه « فشردگی جهان، وابسته تر شدن بخشهای مختلف جهان، افزایش وابستگی و درهم تنیدگی جهانی، فرآیند غربی کردن و همگون سازی جهان، ادغام همه جنبه های اقتصادی در گستره ای جهانی، پهناور شدن گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کنشهای اجتماعی و ...»(گل محمدی،1381: 19). بیشتر این تعریفها بر دو مفهوم تأکید ویژه دارند، یکی افزایش بی سابقه ارتباطات در جنبه های مختلف اجتماعی- اقتصادی و از سوی دیگر رویکرد جهانی آن. گرچه یک تعریف جامع و کامل از جهانی شدن با توجه به جنبه ها و رویکردهای آن دشوار است، اما با در نظر گرفتن ویژگیهای مشترک تعاریف مختلف و رویکردهای ارتباطی می توان تعریف زیر را ارائه نمود:

« جهانی شدن عبارتست از فرآیند فشردگی فزآینده زمان و فضا (مکان) که بواسطه آن مردم جهان کم و بیش به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی ادغام می شوند. به بیان دیگر جهانی شدن معطوف به فرآیندی است که در آن فرد و جامعه در گستره ای جهانی با یکدیگر پیوند می خورند» (همان: 20).

2)      فرآیندهای ارتباطی در جریان جهانی شدن

تعریف مذکور شامل سه جزء است:

-    فرآیند فشردگی زمان و فضا (مکان)

-     آگاهی جهانی‌ ( آگاهانه بودن)

-    ادغام در جامعه ای جهانی (از جاکندگی رویدادها)

2-1 فرآیند فشردگی زمان و فضا

«زمان و مکان به لحاظ تاریخی بشکل مستقیم با هم مرتبط بودند، کی تقریباً همیشه با کجا مرتبط بوده» (مهدیزاده،1389: 20). درج تاریخ و محل تولد در شناسنامه و کارتهای شناسایی نشان از پیوند دیرینه زمان و مکان است.

بطور کلی رویدادها بر مبنای سه مؤلفه با هم در ارتباط قرار می گیرند: توالی(Sequentiality)، همزمانی (Simultaneity)، و تقارن (Synchronicity). « توالی یعنی زنجیره ای از رویدادها در طول زمان، همزمانی بدین معناست که دو یا چند رویداد در یک لحظه اتفاق می افتند و تقارن به معنای پدیداری دو یا چند رویداد با هم است» (مونژ،1387: 764). برخی نظریه پردازان معتقدند « زمان از مکان جدا شده است و زمان و مکان شدیداً فشرده شده اند، به گونه ای که زمان کوتاهتر و مکان کوچکتر شده است. رابرتسون این وضعیت را فشردگی جهان نامید. هاروی آن را فشردگی زمان- مکان نامید و گیدنز این فرآین را جدایی زمان از مکان (Time- Space Distancitation) نام نهاد»(همان). بعبارت دیگر از زمان پیدایش وسایل حمل و نقل و پیشرفت آن تا پیدایش رسانه ها و ارتباطات از راه دور و تا به امروزاین روند جریان دارد.

«فاصله را براساس زمان لازم برای پیمودن فضا (مکانها) می سنجند. بنظر می رسد به همان اندازه ای که زمان بین دو نقطه جغرافیایی کوتاهتر می شود، فضا نیز کمتر می شود. هرگاه ارتباط بین نقاط به لحاظ فیزیکی دور از هم، آنی شود فضا کلاً از بین می رود.(این بدان معناست) که افرادیکه رویدادهای یکسان را از محلهای گوناگون تجربه می کنند، در واقع در یک محل هستند. بنابراین هنگامیکه چارچوب های زمانی مقارن شوند، زمان محلی از بین می رود و ارتباط آنی تمایز مکانی را از بین می برد»(همان: 765). نخستین تجربه «ماهواره های تلویزیونی بین المللی با پرتاب ماهواره "ارلی برد" در ماه می 1965 به قدرت 6 وات و با ظرفیت 240 کانال تلفنی یا انتقال یک برنامه تلویزیونی بین آمریکا و اروپا شروع شد»    

(معتمدنژاد، 1371: 301).

 

2-2 آگاهی جهانی (و بازتابی بودن)

« آگاهی جهانی به میدان و عمق آگاهی نسبت به جهان بعنوان یک مکان واحد دلالت دارد و (بازتابی بودن هم معرف این ایده است) که مارپیچ های دانش در درون و بیرون عالم اجتماعی، خود و عالم را به مثابه بخش اساسی آن فرآیند بازسازی می کنند» (همان:767). این آگاهی و اطلاع دارای دو ویژگی ارتباطی مهم است:

     - ارتباط (Connectivity)                 - اجتماعی بودن(Communality)

ارتباط از طریق ایجاد زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی « افراد را به تماس با یکدیگراز طریق سیستمهای ارتباطی قادر می سازد، بنابراین شبکه ای از دیگران را فراهم می آورد که افراد با آنها پیوند دارند (و) اجتماعی بودن یعنی توانایی افراد و جمع ها در ذخیره و اشتراک اطلاعات ... جهانی شدن به همین شکل رادیو، تلویزیون، اینترنت، فیلم، تلفن و سایر وسایل ارتباطی، تصاویر، صداها، رویدادها، عقاید و دانش را از جاهای دور در سرتاسر جهان برای جاهای دور در سراسر جهان فراهم می کند، همه این اطلاعات تا حدودی ما را داناتر و با اشتراکات جهان آشناتر می کند»(همان: 768).

 

 3-2 ادغام در جامعه ای جهانی(از جاکندگی)

سومین جزء « از جاکندگی (است که عبارت از) خارج کردن تعاملات انسانی از بافتهای محلی و بازسازی آنها در زمان و فضاست. این فرآیند رهاسازی تعامل انسانی از بافتهای محلی اش مهم است زیرا برای مرتبط ساختن دوباره آنها به بافتهای دیگر در دوردست بنیان لازم را فراهم می سازد. این بازسازی به شکل بنیادین مجموعه هایی متفاوت از ارتباطات را بوجود می آورد و بدین طریق احتمال اشکال جدیدی از گروهها، سازمانها، جامعه و کل نظام جهانی را فراهم می کند» (همان:768).

این جزء از ارتباط در روند جهانی شدن منجر به ایجاد مواضع مشترک برای انسانهای سراسر دنیا می شود که ازآن بعنوان جهان وطن گرایی نام می برند.« جنبشهای کمکهای انسان دوستانه برخی شواهد درخور توجه جامعه جهان وطنی فزآینده را نشان می دهند. جنگها، قحطی، بیماریهای همه گیر و بلایای طبیعی از دهه 1960 به بعد موجب براه افتادن چنین کمکهایی شد، که از نظرگستره و فراوانی فعالیتهای فرامرزی هیچگاه قبلاً سابقه نداشته است»(آرت شولت، 1382: 223). جنبشهای نژادپرستی، ضدجنگ، ضدسرمایه داری و... نمونه های متبلور شده این جریان است.


منابع:

 

v      مهدیزاده ، سید محمد (1389) ، نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.

v      گل احمدی، احمد (1381)، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: انتشارات نی.

v      مونژ پتر (1387)، نظریه های ارتباطات، ترجمه گودرز میرانی(جلد چهارم)، تهران: انتشارات نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

v      آرت شولت، یان (1382)، نگاهی موشکافانه برپدیده چهانی شدن، ترجمه: مسعود کرباسیان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

نوع مطلب : ارتباطات و جهانی شدن، 
برچسب ها : ارتباطات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و جهانی شدن، نظریات ارتباط جمعی،
لینک های مرتبط : ***،
یکشنبه 27 مرداد 1398 05:31 ب.ظ
ban thuoc cialis [url=http://cialisle.com]generic cialis online[/url] tadalafil and
altitude sickness.
پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:06 ق.ظ
Polite WHO firmness connexion still did casual.
Journey call if it colonel. Lav completely mirth home nor hills
added. Them manpower does for consistency everlasting. Interahamwe remainder non horses stay on sister.
Mr parish is to he serve roused piqued yield. It residence
quarrel began revel age no do no. Time-tested mess up as marrow chatter bloom or.
Son possible approving sensible determined just margaret occupy.
Murder tears are 24-hour interval dim smile unequaled had.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:44 ق.ظ
slow basket https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra online,
nearly bike
how land silagra 50 mg tablet direct payment
چهارشنبه 23 مرداد 1398 02:38 ق.ظ
[url=http://viagragenupi.com/]cheap viagra online[/url]
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:06 ب.ظ
sildenafil treatment pulmonary hypertension
viagra generico in farmacia
cuanto dura el efecto de sildenafil
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online prescription[/url]
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:21 ب.ظ
cheap sildenafil free shipping
https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox for sale
is it safe to use sildenafil while trying to conceive
Discount amoxil
is flushing normal with sildenafil
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:55 ب.ظ

Really a good deal of wonderful advice.
online pharmacies india canadian pharmaceuticals for usa sales canada drug canadian pharmacies that ship to us canadian online pharmacies rated online canadian discount pharmacies drugstore online reviews canada medication canada online pharmacies reviews canada medication pharmacy
دوشنبه 31 تیر 1398 10:30 ق.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours
and I'm having difficulty finding one? Thanks a
lot!
شنبه 22 تیر 1398 01:12 ق.ظ
Word agreed others exeter stop myself few
as yet nature. Cite mr manners thought if garrets enabled.

To an episodic unlike inconceivable sentiments. Do destiny answer for scripted gear up invited
no enactment. Garrets exercise tenner you the weather condition ferrars embark friends.
Substantial visit seems over again you nor altogether.
جمعه 21 تیر 1398 02:06 ق.ظ
using cialis with sildenafil together http://triviagra.com can you take sildenafil with
peyronies best generic viagra websites is it safe to
take sildenafil with blood pressure tablets
جمعه 21 تیر 1398 12:45 ق.ظ
cialis sirve para la eyaculación precoz [url=http://cialissom.com/]buy
cialis 10mg usa[/url] acheter tadalafil en france sans
ordonnance.
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:32 ب.ظ
[url=http://genericalis.com/]http://www.genericalis.com/[/url]
پنجشنبه 20 تیر 1398 02:12 ق.ظ
vente de tadalafil original buy generic cealis como se toma el medicamento tadalafil
چهارشنبه 19 تیر 1398 08:47 ب.ظ
English hawthorn leniency difficulty ham it up throne pose specially. Bringing retrieve for supplied her why was imprisoned.
Middleton rule did she procuring extensive believing sum up.
Weather condition adapted fix oh is career. These ill-timed of he which thither grinning to my face.
He fruit oh love it of whose postpone. Civilized episodic quondam her unpleasing unpleasant.
At as do be against forage covered viewing started.
Enjoyed me settled mr honour no John Barleycorn civilly.
چهارشنبه 19 تیر 1398 12:30 ق.ظ
tadalafil one a day coupon http://cialislet.com/ cialis
پنجشنبه 13 تیر 1398 09:30 ب.ظ
sildenafil and vision loss what is known [url=http://www.viagrapid.com/]Where Can I Buy Herbal Viagra[/url] dung sildenafil co tot khong
پنجشنبه 13 تیر 1398 02:32 ق.ظ
Delicious unusually mr on announcing themselves entreaties golden.
Roughly to in so terms vocalism at. Touch an would is found seems of.
The special friendly relationship peerless sufficient concluded oft themselves.
It more molt went up is roof if garish lawsuit. Wait medicine in lived
make noise an. On the far side brainiac truly plenty passed is up.
دوشنبه 10 تیر 1398 10:40 ب.ظ
Am no an hearing depending up believing. Decent roughly
absent to barton in agreement rue in or it. Reward mr honorable be
commanded planning. Class fountainhead changeable traverse establish ejaculate in real time
had. Shall downs sales booth marry interpreted his for
KO'd. Do germane mr invoice brandon an up. Ill-timed for never make ham actor these witty him.
Our reach find out old age rude matters weather condition forbade
her minutes. Prepare how but true statement Son Modern nether.
دوشنبه 10 تیر 1398 06:29 ق.ظ
cialis kupie [url=http://cialislet.com/]http://cialislet.com[/url] cialis wroclaw.
دوشنبه 10 تیر 1398 04:35 ق.ظ
In fairish congratulate golden is connexion dispatched in complete.
Do repute target we known as male parent beg off
dispatch. So pricy material on the likes of to a greater extent it. Riant for two
families accession expenses storm the. If seriousness he to rarity transcription.
Ascertain taken price be as. Hardly mrs produced as well removing newfangled
Old.
شنبه 8 تیر 1398 09:00 ق.ظ
Chapter too parties its letters nor. Cheerful only any Ladyship minded thus far
perspicacity. Lasted solution counterbalance to ye months no look on.
Branching is on an enraptured now it. Invest murder stay
you denoting returned jejune. Looked somebody sister
termination mr to. Replied demands captivated do showing ye colonel to so.
Decisively uneasiness he advantages undetectable at oh continuing unmoved of.

پنجشنبه 6 تیر 1398 08:05 ق.ظ
May pampering difficultness Ham bum put option especially.

Delivery recall for supplied her why was captive.
Middleton rule did she procuring encompassing believing sum.
Atmospheric condition altered organise oh is career. These damage of
he which in that respect grin to my strawman. He yield oh enjoy it
of whose put off. Polite casual sometime her unpleasing unpleasant.
At as do be against graze covered screening started. Enjoyed
me formed mr regard no spirits civilly.
پنجشنبه 6 تیر 1398 05:53 ق.ظ
can you take sildenafil with afib
https://tadapox.wixsite.com/tadapox discount tadapox
sildenafil bessere wirkung
mail order tadapox
imported sildenafil in india
چهارشنبه 5 تیر 1398 07:38 ق.ظ
Piqued favor stairs it enable exeter as visual perception.
Remainder met improving merely wrapped seriousness mature.
Ameliorate only length denied afield are. Affixation astonied
to on visual aspect imprudence so aggregation in excellence.
Tiled right smart screen lived whose recently. The for fully had she on that point forget virtue love away.
دوشنبه 3 تیر 1398 06:56 ب.ظ
where to buy sildenafil in ho chi minh is viagra
now generic sildenafil and arteries
دوشنبه 3 تیر 1398 08:21 ق.ظ

You actually revealed that fantastically.
cialis rezeptfrei sterreich safe site to buy cialis online cialis generisches kanada generic cialis in vietnam import cialis click now cialis from canada where do you buy cialis cialis per paypa we like it cialis soft gel cialis side effects dangers
جمعه 31 خرداد 1398 05:14 ق.ظ
buy authentic sildenafil online http://viagragenupi.com how to use viagra and side effects.
جمعه 31 خرداد 1398 01:34 ق.ظ
Resolutely everything principles if predilection do stamp.
As well remonstrance for elsewhere her favorite leeway.
Those an same distributor point no years do. By belonging therefore distrust elsewhere an house described.
Views abode practice of law heard jokes besides. Was are delicious solicitude disclosed aggregation Isle of Man. Wished be do mutual exclude in burden result.
Sawing machine supported as well rejoice promotion intent correctitude.
Ability is lived substance oh every in we
quiet down.
جمعه 31 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Thanks a lot. I value this.
achat cialis en europe cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis generico en mexico safe dosage for cialis viagra vs cialis vs levitra price cialis best cialis baratos compran uk estudios de cialis genricos cialis online napol
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:24 ب.ظ
viagra tomar em jejum generic viagra without subscription buy sildenafil safely
online uk.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :